Barnverksamhet

Barn som upplever våld

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva våld i sin hemmiljö. Varje barn har rätt till att behandlas som en egen individ med rättigheter, enskilda behov och önskemål. Barn som har upplever våld i hemmet har många gånger blivit osynliga och det finns ett framstående behov av att speciellt framhäva barnperspektivet för att kunna förbättra barnens tillvaro. Om dessa barns livssituation inte beaktas eller synliggörs betvingas barn att leva ensamma med deras upplevelser, vardagen blir fylld med ständig oro, skuld, ansvar, vaksamhet, rädsla eller skräck för vad som kan hända. Våldet kan ge konsekvenser på både kort och lång sikt, barns psykiska hälsa och utveckling kan hämmas och påverkas negativt om dessa barn inte synliggörs och bekräftas utifrån deras behov. Att ständigt ha barnperspektivet i beaktande när man arbetar eller möter barn som upplevt våld i hemmet är därför av oerhört stor vikt.
På ATIM kvinno- och ungdomsjour erbjuds alla barn stödsamtal eller krissamtal utifrån TRAPPAN modellen, en modell som speciellt har framhävts för barn som upplevt våld i sina hemmiljöer. En grundpelare i vårt arbete med barn är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. I konventionen utmärkes att alla barn, oberoende av kön, ursprung, religion eller funktionsnedsättningar, har rätt till särskild omsorg och speciellt skydd. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen präglas alltid i vårt arbete med barn.

Det fyra grundprinciperna enligt FNs Barnkonvention;

Att alla barn har samma rättigheter
Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
Att alla barn har rätt till liv och utveckling
Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad