Barn som upplever våld

Barn som bevittnar när ens förälder blir misshandlad, är inte endast vittne utan de upplever våldet själva. Att se när ens förälder blir misshandlad, är en allvarlig form av psykisk misshandel. Många gånger tenderar familjen att förminska eller förneka våldet som pågor i hemmet, för barnet. Men barnen ser, hör och känner det som pågår.

Hemmet som för de flesta är en plats av trygghet, blir för barnet istället en plats av oförutsägbarhet där allt kan hända. Våldsamma hem kan leda till att barnets psykiska utveckling hindras och att barnet kan uppleva trauman som behöver långsiktigt stöd och behandling.

För ett barn som växer upp i ett våldsamt hem, så tenderar våldet att normaliseras hos barnet. Det vill säga, att barnet blir vant vid våldet och dess allvar tenderar att avtrubbas. Detta kan leda till att många barn som bevittnar våld i hemmet har våldet som en konstant faktor även i sitt vuxenliv, i egna relationer.

Det är många barn som tar på sig ansvaret över våldet som sker, och våndas med  att må dåligt för att de inte lyckas stoppa våldet. Där är det viktigt att de vuxna som finns i dessa barns omgivining tar barnens reaktioner, känslor och tankar på allvar. Viktigt är att barn som lever i en familj där våld förekommer får stöd och hjälp, oavsett om barnet bevittnat våld eller själv blivit våldsutsatt. Det är inte ovanligt att barnens tillit till vuxenvärlden blir lidande, liksom låg självkänsla och låg tilltro till barnets egna förmåga. Många barn som växer upp i våldsamma  hem går omkring med en ständig oro för att mamma  inte ska orka med våldet mer eller att hon kommer att vara död när de kommer hem från skolan.

Barn som växer upp i våldsamma hem kan ta till sig olika typer av beteenden som ett resultat av den oro och anspänning som barnet upplever. Det kan handla om att vissa barn blir utåtagerande, att de lär sig lösa konflikter med våld, eller att de istället blir ansvarstagande och ”duktiga”. Barn kan även utveckla ett behov av att ha kontroll över sin tillvaro och personer i omgivningen, eller motsatsen, att vara anpasslig och låta andra bestämma över dem.

Vanliga tecken hos barn som lever i vålsamma hem är att de kan ha problem med sömnen, koncentrationssvårigheter och även psykosomatiska besvär. Ett barn som lever med en förälder som är våldsutsatt, blir i högre grad själva utsatta för fysiskt våld. Det kan ske när barnet försöker förhindra våld mot mamman, eller om våldet direkt är riktat mot barnet. Barnen löper även ökad risk för att utsättas för sexuella övergrepp.

Texten tar stöd och utgångspunkt i följande källor:
Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund, Rädda Barnen
ATIM Kvinno- och tjejjour    |    Kontor 040-12 55 86    |    Kontorsmobil 0765-58 62 98    |    Box 4202, 203 13 Malmö    |    info@atim.se